Per 21-08-2018

1.1 Inschrijven:
Inschrijven kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of via het inschrijfformulier dat u digitaal of fysiek wordt toegereikt tijdens de eerste officiële les. Ieder jaar dienen alle leerlingen zich opnieuw in te schrijven.

1.2 Aanmelden en proefles
Leerlingen die zich voor de eerste keer aanmelden, krijgen een uitnodiging voor een proefles en/of introductiegesprek met een docent. Dit kan alleen door een afspraak te maken via de website. Tijdens de introductie en/of kennismaking krijgt de leerling informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf/huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk door de afdeling planning zijn bevestigd, is de plaatsing een feit. Lessen en cursussen verbindt de leerling zich in principe voor een heel schooljaar met een opzegtermijn van 2 maanden, (zie art. 2)

1.3 Tussentijds aanmelden:
Tussentijds aanmelden is mogelijk. Voor instrumentale, individuele-, band- en zanglessen betaalt u dan naar ratio van het aantal te volgen lessen.

2 Uitschrijven/Opzeggen:
Mocht de leerling de lessen tijdens het lopende seizoen willen beëindigen dan kan uitsluitend dit schriftelijk of per e-mail door de gemachtigde of ouder aan de directie van Popschool Westland/YDB Music.
Ontbinden van de lesovereenkomst is mogelijk per elke 1ste datum van de volgende maand, met een opzegtermijn van 2 maanden, we kunnen hier helaas geen uitzonderingen in maken. In bijzondere gevallen kan Popschool Westland/YDB Music de lesovereenkomst per direct en eenzijdig opzeggen. Een per directe opzegging vanuit de leerling is niet mogelijk. 

3.1 Inschrijven:
Voor een korte cursus, strippenkaart of bandcoaching dient men een apart inschrijfformulier in te leveren. Leerlingen die zich aanmelden krijgen uiterlijk twee weken voor de start van de cursus bericht omtrent het al of niet doorgaan van de cursus en omtrent hun plaatsing. Het doorgaan van een cursus of bandcoaching traject is afhankelijk van het minimum aantal inschrijvingen.
Annulering: Cursussen en bandcoaching lessen kunnen tot twee weken voor aanvang van de cursus, kosteloos geannuleerd worden. Daarna zal het cursusgeld volledig in rekening gebracht worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Het cursusgeld voor de korte cursussen en bandcoaching dient in zijn geheel vóór aanvang van het traject te worden voldaan. Er zijn geen kortingsmogelijkheden.

4.1A Betaling:
Betaling van de lesgelden kan uitsluitend plaatsvinden via automatisch incasso of een eenmalige bankoverschrijving.

Betaling is op twee manieren mogelijk:

  1. betaling in 1 termijn (september) vraag naar de korting

  2. betaling in 4 termijnen (sep/jan/apr/jun) vraag naar de korting

  3. betaling in 11 gelijke termijnen (september t/m juli)

4.1B Betalingsgegevens:

Ten name van YDB Music NL46 INGB 0008 8517 03 onder vermelding van het referentie- of factuurnummer.

4.1C Incassomachtiging:
Een automatisch incasso machtiging is vereist bij betaling in 11 termijnen of kwartalen.  Uitzonderingen zijn mogelijk.

4.2 Korte cursussen:
Betaling van korte cursussen en strippenkaarten kan uitsluitend vooraf.

4.3 Betalingsverplichting:
Bij te late betaling wordt er € 2,50 euro administratie kosten in rekening gebracht per achterstallige betaling. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Popschool Westland zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan het incassobureau van de DAS Rechtsbijstand.. 

5. Restitutie lesgeld:
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
a) verhuizing van de leerling buiten gemeente Westland (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister)
b) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);
c) geen beschikbare docent
d) overlijden van de leerling;
e) indien een leerling niet het minimum van 38 lessen per jaar ontvangt door schuld van docent;
In alle gevallen dient een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de directie van Popschool Westland/YDB Music.

6. Afwezigheid docent:
Het jaarbedrag is gebaseerd op minimal 38 lessen van een half uur per week (basisschool lesweken), elke leerling heeft daardoor recht op minimaal 38 lessen in de periode september tot en met juli. Popschool Westland/YDB Music verplicht de docent alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zoveel als mogelijk is te waarborgen, eventueel door middel van inhaallessen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e).

7. Korting lesgeld:
Kortingen dienen elk cursusjaar c.q. bij elke nieuwe cursus te worden aangevraagd.

8. Tarieven:
De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in mei vastgesteld en bekend gemaakt op de website. Wij zijn verplicht 21% btw te rekenen bij leerlingen van 21 jaar en ouder.

9. Afwezigheid van de leerling: 
Een tijdig afgezegde les kan uitsluitend worden ingehaald wanneer de het rooster van de docent dit toelaat, we bieden geen inhaalgarantie. Een les dient uiterlijk 72 uur van te voren worden afgezegd. Bij ziekte van de leerling vervalt de les. Bij ziekte van de docent wordt de les op een ander moment ingehaald.